PROSJEKT
INTERNASJONALT SENTER


I høsten 2016 var Flerkulturelt Råd for Oslo og Akershus (FROA) på jakt etter samarbeidspartner for å starte opp et Internasjonalt senter. Som et resultat av dette ble det i desember 2016 inngått en intensjonsavtale med Interkulturelt museum (IKM) i Oslo som ligger på Grønland.
I denne intensjonsavtalen ble det innvilget gratis kontorplass i IKM sine lokaler, samt fri tilgang til ulike lokaler i IKM for å støtte initiativet. FROA ønsker å starte internasjonalt senter på Grønland i et fast lokale, men foreløpig har vi ikke midler til dette. Derfor søker vi samarbeidspartnere som kan bistå i støtte til lokale og drift. Dette dokumentet skal definere hvilke aktiviteter og visjoner FROA ser for seg.

Internasjonalt senter skal bli en møteplass for de som vil møte mennesker fra ulike kulturer.
Senteret skal tilby informasjon, veiledning og fri-rettshjelp til alle som trenger det, men setter vår fokus på minoriteter og sårbare grupper. Senter ønsker å gjøre overgangen til et nytt samfunn lettere for nye innvandrere, asylsøkere og de personer som treffer hindringer i møte med det Norske samfunnet. Senteret fremmer mangfold og kultur som en katalysator for å utøve kreativitet, kunst og ytringsfrihet.

FROA er opptatt av å skape bedre samhold på tvers av kulturer og dermed tilrettelegge for god integrering. Derfor vil FROA at Internasjonalt senter jobber åpent for å løse utfordringer i vår samfunnet, bidrar med skape en flerkulturelt dialog og skape konkrete tiltak for å støtte opp flerkulturell integrering. Senteret er prosjektbasert og vil bruke workshops og seminarer for å jobbe målrettet med å oppnå konkrete målbare resultater gjennom prosjektmidler.

Å tilby Informasjon om helse, utdanning og arbeidsliv til:

 • Nye innvandrere.
 • Asylsøkere.
 • Nylig bosatte flyktninger.
 • Irregulære migranter og papirløse.
 • Samfunnsengasjerte personer som vil bidra til et varmt og inkluderende samfunn.

Å tilby veiledning og rettshjelp om:

 • Migrasjon
 • Integrering
 • Diskriminering

Å skape en flerkulturell dialog mellom:

 • Innvandrere.
 • Innvandrere og Nordmenn.
 • Minoriteter, sårbare grupper og offentlighet.

Å skape et møte plass for:

 • Diskusjon om utfordringer i vårt samfunnet.
 • Vurdere nye veier til å løse nåtidens utfordringer.
 • Å tenke sammen om konkrete tiltak.
 • Å skape en plass for integrering som går begge veier.
 • Kulturell utveksling

Å tilrettelegge nettverk for:

 • De som vil finne seg en jobb.
 • De som vil være sosiale.
 • De som vil lære om andre kulturer, tradisjoner, religioner eller språk.

Internasjonalt Senter vil tilby varige aktiviteter og informasjon til alle som blir interessert i multikulturalitet rundt Oslo og Akershus.  Internasjonalt Senter vil fremme relevant informasjons-forståelse, språkforståelse, sosiale ferdigheter og integrering.  Senteret vil legge grunnlag for et bedre, åpnere, inkluderende og sunnere samfunn.

Internasjonalt Senter vil gjennomføre prosjekter i henhold til aktuell metodikk, som vil avdekke behov på person-, grupper- og strukturelt nivå.  Vi vil hente innspill fra flere aktører i samfunnet, samfunnsengasjerte personer og institusjoner. Dette vil brukes til å designe, implementere, evaluere og tilpasse forskjellige aktiviteter, prosjekter og informasjon om helse, utdanning og arbeidsliv, samt rettigheter for migranter, sårbare grupper og de som bor ved mottak. Utover dette er et overordnet mål å styrke kompetansen til nøkkelpersoner for innvandrerorganisasjoner – for å bygge opp kompetanse om det norske systemet og informasjons fra grasrot nivå, samt arbeide for at innvandrerorganisasjoner blir brobyggere for integrering for asylsøkere som bor på mottak.

Internasjonalt senter vil jobbe på mottak og målet i dette er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og forberede flyktninger til bosetting i kommunene. Internasjonalt senter ønsker å jobbe for å utvikle prosjekter og aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, samt å få bedre tilgang til offentlig tjenester.  Internasjonalt senter jobber primær i Oslo og Akershus men vil utvikle videre sitt arbeid på nasjonal nivå.

Internasjonalt senter vil fremme en flerkulturelt dialog gjennom folkemøter, seminar, workshops, konferanser, video forum og kulturelle arrangementer. Fokuset er på å opplyse og tilrettelegge en åpen arena for diskusjon og kompetanseoverføring rundt aktuelle saker og bygge bro mellom myndigheten, sårbare grupper, minoriteter, innvandrerorganisasjoner og andre frivillige aktører.

 

Leder:

Jorge Balarezo

 

info@froa.no

 

+47 93615593

Koordinator:

Daniel Omundsen

 

Ommundsen.Daniel@gmail.com

 

+4793016985

Medarbeider:

Hector Palacios

 

hectorbuta@gmail.com

 

+4797976202

Flerkulturelt råd i Oslo og Akershus(FROA) fikk fått innvilget midler fra IMDI i 2017 for å drive internasjonalt senter ut til mottak. FROA arbeidet på ILA integrerings mottak og Dikemark mottak, som begge cirka har 150 beboere hver. FROA begynte med en åpen dialog med aktivitetskoordinator, lederne og beboere på mottakene. Ideen var å prioritere beboeres ønske, og kom enighet i å tilby de følgende aktiviteter:

 • Matkurs og mat bransje i Norge.
 • Kunst og malings kurs.
 • Musikk workshops og live musikk arrangementer.

Fokus på aktivitetene var å hjelpe beboere til å få kunnskap og erfaring i det relevante områder.  Både på ILA integreringsmottak og på Dikemark asylmottak var deltakelse fantastisk. Mer enn 50% av mottak befolkning deltok på våre aktiviteter.  Aktiviteter var ikke rettet mot barn, men noen av dem var ganske populære for barn. De deltok med foreldre på noen aktiviteter.

Prosjektet var en fantastisk reise for alle koordinatorer, kurs lederne og frivillig.  Alle har blitt en del av den lærerik prosess med å jobbe med asylanter med mat, musikk og kunst.  En stor del av prosjektet har vært støttet med mange timer med frivillig innsats.  Der ble planlagt og forbedret kurser og workshoper.  Det var mye å lære for levering, gjennom levering og etter levering.

“Vi er stolte av våre resultater, og mener vår prosjekt bør fortsette, støttes samt vokse i omfang til å bli en nasjonal modell for andre aktører.”